Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Jak powstaje gaz w biogazowni?

Dodano Wt., 28/04/2015 - 17:16

Biogaz uzyskiwany w wyniku fermentacji beztlenowej zawiera głównie metan (40-70%), dwutlenek węgla (40-50%) oraz takie składniki jak: azot, siarkowodór, tlen i tlenek węgla.

 

Substratem do produkcji biogazu mogą być: rośliny celulozowe i przerobione (kukurydza, ziemniaki, trawy, zielonki i inne), odpady rolne i spożywcze oraz gnojownica, obornik, nawozy kompozytowe.

 

Fermentacja metanowa jest procesem biochemicznym zachodzącym w warunkach beztlenowych. Rozkład substancji organicznych zachodzi dzięki bakteriom, dlatego ważne jest, aby zapewnić im dostęp do odpowiednich substancji odżywczych oraz optymalnej temperatury dla danego typu bakterii. W procesie powstają związki proste, głównie metan oraz dwutlenek węgla. Podczas procesu fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej jest zamieniane w biogaz.

 

W procesie fermentacji można wyróżnić cztery główne fazy: hydroliza, faza acydofilna, octanogenna, metanogenna. Fermentację można prowadzić na kilka sposobów. Wyróżniamy fermentację suchą i mokrą, ciągłą lub porcjami, jednostopniową lub z rozdziałem faz procesu. Różne warunki temperaturowe procesu, np. 10 – 15°C dla bakterii psychrofilowych, a 50-57°C dla termofilnych kultur bakterii. Niezbędne jest kontrolowanie procesu fermentacji, za pomocą odpowiednich czujników i aparatury pomiarowej, gdyż prawidłowe prowadzenie procesu prowadzi do uzyskania wysokich wydajności procesu. Konieczne jest, aby instalacja produkcji biogazu była szczelna, gdyż metan jest gazem lżejszym od powietrza. Nieszczelność mogłaby powodować jego ulatnianie, co skutkowało by stratami w produkcji.

 

Biogazownie są to instalacje służące do produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych itp. Ze względu na rodzaj wykorzystywanego surowca można wyróżnić biogazownie: na składowisku odpadów, przy oczyszczalni ścieków oraz biogazownie rolnicze.

Do zasadniczych części biogazowni rolniczych należą:

 

Biogazownie mogą produkować:

 

Za produkcją biogazu i rozwojem biogazowni przemawiają głównie takie czynniki jak:

 

Na podstawie:

Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.Jak powstaje gaz w biogazowni?

źródło: www.oze.pl