MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiogazBiogaz BiomasaBiomasa WiatrWiatr SłońceSłońce WodaWoda KlastryKlastry

Ogłoszenie pierwszych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Dodano So., 29/09/2018 - 15:00

Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Ogłoszenia o aukcji dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji, a także informację o miejscu i sposobie składania ofert z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali potwierdzenie złożenia deklaracji, o którym mowa w art. 71 ust. 4 tej ustawy dla:

 1. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 2. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,
 3. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
  • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 4. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
 5. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
  • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
  • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

W jednej aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Uwaga!!!

Przypominamy, że zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i NIE MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA ANI WYCOFANA, co wynika z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276). Szczególną staranność zachować zatem należy na etapie wprowadzania poszczególnych wartości do formularza oferty IPA.

Prosimy Państwa o uważne wprowadzanie danych obejmujących przede wszystkim:

 • cenę sprzedaży oferowanej energii,
 • ilość energii oferowanej do sprzedaży - z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe,
 • wartość pomocy inwestycyjnej,
 • cenę skorygowaną.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania. W przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zatwierdzonym w dniu 12 września br. Regulaminem aukcji oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej urzędu w sekcji poświęconej aukcyjnemu systemowi wsparcia.

URE

https://ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-oze/komunikaty/7705,Ogloszenie-pierwszych-w-2018-r-aukcji-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-OZE.html

 

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj