MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Projekt PARP 5.1 Drukuj Drukuj Small Medium Large

Dotacje na innowacje

 

 

Firma realizuje projekt pt. „Rozwój Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego dzięki zacieśnieniu współpracy powiązania z JBR”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

Beneficjent: Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.01.00-00-045/11-00 z dnia 07.05.2013 r.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2013 do 28 lutego 2014

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 035 528,99 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 714 515,00 PLN (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)

 

Celem realizowanego projektu jest podniesienie konkurencyjności podmiotów będących w branży energii odnawialnej poprzez stworzenie struktury wspierającej transfer wiedzy i technologii między uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii.

W ramach projektu Beneficjent planuje stworzyć plan oraz strategię rozwoju powiązania kooperacyjnego Mazowiecki Sojusz Energetyczny. Dokumenty te pozwolą rozwijać klaster w ściśle określonym kierunku, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania powiązania oraz wszystkich podmiotów będących jego członkami.

Aby osiągnąć zakładane rezultaty projektu niezbędna jest realizacja następujących działań:

    1.        zakup środka trwałego - mobilnego urządzenia Innowacyjnej Baterii Biogazowej;

    2.        zakup WNiP - technologii do budowy Innowacyjnej Baterii Biogazowej oraz technologii przygotowania i fermentacji pomiotu kurzego oraz bezodpadowego zagospodarowania pofermentu;

    3.        zakup usług doradczych - doradztwo finansowe w zakresie finansowania powiązania kooperacyjnego; ekspertyza w zakresie możliwości fermentacji pomiotu kurzego; ekspertyza w zakresie wymiarowania biogazowni rolniczych  badanie w zakresie możliwości zastosowania różnych rodzajów  urządzeń w biogazowni i biogazowni rolniczej; badanie rynku energii elektrycznej ze stworzeniem kompleksowego Business Case dla przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami w biogaz; ekspertyza w zakresie możliwości rozwoju klastra i potencjalnych  korzyści dla jego członków; badanie rynku energii odnawialnej i zaangażowania samorządów w zwiększenie wykorzystanie OZE; badanie rynku klastrów związanych z odnawialnymi źródłami energii pod kątem stworzenia wspólnej platformy wiedzy, ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa Innowacyjnej Baterii Biogazowej;

    4.        zakup usług szkoleniowych - z zakresu zarządzania powiązaniem kooperacyjnym, współpracą z B+R; z zakresu stosowania innowacyjnego narzędzia: wymiarowania biogazowni, innowacyjnej baterii biogazowej oraz wyjazd studyjny do Niemiec;

    5.        promocja wspólnej marki powiązania kooperacyjnego.

Rezultatem realizacji projektu będą:

-        świadczenie przez członków powiązania 2 nowych usług: wymiarowania biogazowni z wykorzystaniem kalkulatora biogazowego („Biogas Sizer”) oraz przeprowadzenia testów fermentacji beztlenowej bezpośrednio na terenie gospodarstw (z użyciem Innowacyjnej Baterii Biogazowej);

-        opracowana strategia rozwoju powiązania kooperacyjnego wraz z propozycją wspólnych projektów;

-        przeszkolenie 22 osób;

-        wykonanie 20 transferów technologii pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Wszelkich informacji związanych z projektem pn. „Rozwój Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego dzięki zacieśnieniu współpracy powiązania z JBR” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym udziela:

Koordynator projektu – Maciej Gołębiewski

Asystent Koordynatora projektu – Damian Kozłowski

 

ul. Bagno 2 lok. 73 00-112 Warszawa

e-mail: biuro@iae.org.pl

Tel./Fax.: +48 22 188 12 35

 

 

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej,

Instytucji Wdrażającej Program Innowacyjna Gospodarka
   http://www.poig.gov.pl
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
   http://www.mrr.gov.pl
Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   http://www.parp.gov.pl
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
   http://www.rif.fund.org.pl
Wspieramy e-Biznes
   http://www.web.gov.pl
Portal Innowacji
   http://www.pi.gov.pl
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
   http://ksu.parp.gov.pl
Promocja Postaw Proinnowacyjnych 
   http://www.pi.gov.pl/PPP
Portal Funduszy Europejskich
   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Unia Europejska Online
   http://europa.eu
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
   http://ec.europa.eu/polska
Komitet Regionów
   http://www.cor.europa.eu
Europejski Bank Inwestycyjny
   http://www.eib.org
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
   http://www.eesc.europa.eu/index_pl.asp
Eurostat
   http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj