MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Projekt RPO WM 1.6 Drukuj Drukuj Small Medium Large

  

Beneficjent: Instytut Agroenergetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

Nazwa projektu: Rozwój powiązania kooperacyjnego w ramach Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego – w celu wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii na terenie województwa Mazowieckiego

Umowa o dofinansowanie: RPMA.01.06.00-14-003/11-00 z dnia 22.09.2011 r.

Wartość projektu: 4 697 557,22 PLN

Wartość dofinansowania: 3 992 923,63 PLN

 

Klaster Mazowiecki Sojusz Energetyczny, którego koordynatorem jest Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o., jest otwartą inicjatywą kooperacyjną, skupiającą przedsiębiorstwa działające w obszarze odnawialnych źródeł energii. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu nawiązana została współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi, co pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz transfer wiedzy między przedsiębiorstwami, a sferą naukową.

Przedmiotem projektu była promocja wykorzystania energii odnawialnej na terenie Mazowsza, a tym samym poprawienie współczynnika wykorzystania zielonej energii na terenie województwa. Zostało to osiągnięte poprzez nabycie, a następnie transfer technologii związanych z wykorzystaniem energetycznym produkcji roślinnej dedykowanej oraz produktów ubocznych produkcji rolnej, a także poprzez monitorowanie rynku biogazowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wdrożone zostały następujące technologie, z których nieodpłatnie korzystają podmioty należące do powiązania kooperacyjnego:

1) Zgazowywanie pomiotu kurzego w monofermentacji;

2) Zagospodarowanie pulpy pofermentacyjnej z biogazowi rolniczych w polskich uwarunkowaniach prawnych;

3) Wykorzystanie łęt z produkcji szklarniowej/tunelowej na potrzeby fermentacji metanogennej;

4) Połączenie biogazowni rolniczej z gorzelnią rolniczą - połączenie typu ciepło-substrat;

5) Odmiana kukurydzy na potrzeby biogazowni rolniczych;

6) Aplikacja do zarządzania projektami biogazowymi.

W ramach działalności Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego zatrudnionych zostało pięciu konsultantów, w tym czterech ds. wdrażania technologii OZE oraz jeden ds. pozyskiwania finansowania. Konsultanci odpowiedzialni są za koordynację projektów polegających na transferze wiedzy i technologii pomiędzy uczestnikami powiązania kooperacyjnego oraz nieodpłatne świadczenie następujących usług na rzecz członków klastra:

1) Wykonywanie projektów technologii monofermentacji pomiotu kurzego w warunkach beztlenowych;

2) Doradztwo w zakresie zagospodarowania osadów pofermentacyjnych z instalacji biogazowych

3) Świadczenie usług z zakresu przygotowania kart informacyjnych i raportów środowiskowych dla instalacji i przedsięwzięć związanych z OZE oraz gospodarką leśną;

4) Świadczenie usług z zakresu obliczania efektywności biogazowej danego rodzaju substratów (wsadów);

5) Świadczenie usługi przygotowania raportu o celowości lokalizacji inwestycji OZE na danym terenie;

6) Analiza celowości lokalizacji oraz możliwości projektowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu wykorzystującej zdywersyfikowane źródło zaopatrzenia z produkcji rolno - spożywczej oraz żelbetowe zbiorniki;

7) Analiza ryzyk projektów inwestycyjny  w zakresie biogazu w celu oceny atrakcyjności inwestycyjnego przez leasingodawców, fundusze inwestycyjne;

8) Korzystanie z aplikacji do pomiaru hałasu, odoru i emisji.

Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie następujących celów:

- koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych ze sobą siecią pewnych zależności w danym regionie (z branży OZE),

- zaangażowanie przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz regionalnego biznesu do realizacji polityki rozwojowej zmierzającej w kierunku gospodarki lokalnej opartej na branżowej wiedzy specjalistycznej,

- wymiana informacji i doświadczeń między firmami i instytucjami naukowo-badawczymi,

- transfer technologii i wiedzy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii na Mazowszu, rozprzestrzenienie know-how,

- zwiększenie produktywności w ramach klastra poprzez skupienie zasobów kadrowych i informacyjnych,

- ukierunkowanie na nowe technologie, promocja innowacji i zdolności ich absorpcji,

- otwartość na rozszerzenie do współpracy o inne zainteresowane podmioty bez ograniczania konkurencji rynkowej.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj